Tjänster

Förmågan att se lösningar som genererar maximal nytta för projektet är grundläggande för oss. Initialt finns många tänkbara lösningar. Att kunna urskilja vilken väg som slutligen genererar maximal nytta för projektet när alla parametrar vägs samman kräver erfarenhet.

Våra tillvägagångssätt baseras på praktisk erfarenhet. Vi integrerar oss med våra kunder för vår fortsatta utveckling. Vi utför uppdrag från utredning till färdigt projekt och är vana att leda projektering, planering, produktion och överlämnande.

Exempel på tjänster vi utför är:
• Projektledning
• Projekteringsledning
• Byggledning
• Produktionsplanering
• Kalkylering
• Arbetsmiljöhandläggning
• Kvalitets-, och miljöledning
• Riskhantering
• Kontrollansvarig enligt PBL
• Byggekonomihantering

Erfarenhet
De flesta av våra konsulter har erfarenhet av produktion och projektadministration från större entreprenadföretag, tex Skanska. Flera av konsulterna har arbetat i stora anläggningsprojekt utomlands som Zimbabwe, Peru, Pakistan och Indien.

Värderingar
Vi på Conpal vill bidra med ett sunt och positivt arbetsklimat i de projekt där vi är engagerade. Det sker när man har en öppen attityd och tillåter ärlig och tydlig dialog. I Conpal förväntas man behandla kollegor och projektmedarbetare lika oavsett kön, ålder, etnisk eller social bakgrund.

Kvalitet och Miljö
Vi på Conpal vill att kvalitet ska genomsyra såväl våra interna processer som de tjänster vi utför. Vi vill bidra med rutiner och kvalitetsstyrning som innebär att alla tar ansvar och samverkar till vår egen och våra kunders bästa. Att använda resurser effektivt och begränsa miljöpåverkan är en av våra viktigaste uppgifter. Vi ska verka för att miljökrav och tillämplig miljölagstiftning uppfylls både i vår egen verksamhet och i de projekt vi är engagerade i. Conpals har ett kvalitetsledningssystem som ansluter till ISO 9001 och ett miljöledningssystem som ansluter till ISO 14001.

TransQ
Conpal har genom medvetet och långsiktigt arbete kvalificerat sig för branschnätverket TransQ som är ett öppet och transparent kvalificeringssystem vid upphandling av leverantörer inom LOU ”Lagen om offentlig upphandling”.